Relacje

przestrzeń psychoterapii

Relacje to miejsce oferujące psychoterapię psychodynamiczną, która może przynieść ulgę w cierpieniu psychicznym oraz sprzyja zmianie sposobu funkcjonowania osoby cierpiącej między innymi przez poprawę relacji z innymi i lepsze rozumienie siebie.

Wierzymy, że dobrze prowadzona psychoterapia ma swoje oparcie w rzetelnym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym. Fundamentalne znaczenie dla nas ma relacja terapeutyczna z osobą, która doświadcza trudności i zgłasza się do nas w poszukiwaniu pomocy. Relacja ta oparta jest na poszanowaniu jej indywidualnych i niepowtarzalnych cech osobowości, jej kulturowego i społecznego funkcjonowania oraz jej tożsamości etnicznej, genderowej czy seksualnej.

Pomagamy osobom doświadczającym różnorodnych kryzysów, w tym związanych z przynależnością do wszelkich mniejszości (etnicznych, kulturowych, tożsamościowych, seksualnych), których udziałem jest wykluczenie i stres z tym związany.

Pracę naszego  ośrodka regularnie superwizują certyfikowani superwizorzy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, dążymy więc do odkrycia nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża zachowań i problemów – w tym relacyjnych – osoby w terapii. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, swego rodzaju pejzaż, w którym między innymi to, co nieświadome wpływa na świadome, kształtując myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie. Naszą pracę opieramy przede wszystkim na koncepcji psychodynamicznej, a także na innych podejściach, których skuteczność potwierdzona jest naukowo.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedza konsultacja, podczas której przedstawiamy wstępne rozumienie problemu i związane z tym rekomendacje oraz uzgadniamy cele wspólnej pracy.

“Współczesność cechuje się ogromnym tempem zmian technologicznych, za którymi postępują zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego i indywidualnego. Ludziom brakuje stabilności i przewidywalności, co powoduje osłabienie poczucia tożsamości. Mają bardzo duże możliwości realizowania swoich pragnień i aspiracji i bardzo duże możliwości wyboru, co sprzyja podwyższonemu poziomowi niepokoju. Nie ma sensu żyć dla niepewnej przyszłości. Dominuje nastawienie na szybką gratyfikację raczej niż na tłumienie impulsów i odkładanie działań na później. Intymne związki są nietrwałe, gdy nawarstwiają się konflikty, raczej zmienia się partnerkę czy partnera niż pracuje nad konfliktem. Autorytety i kodeksy wyznaczające zasady zachowania są coraz słabsze. Istnieje duża swoboda różnorodnych zachowań, wolno prawie wszystko. Podstawową trudność współczesnych ludzi stanowi nawiązywanie i utrzymywanie związków intymnych: miłosnych i przyjacielskich. Współcześni pacjenci nie zawsze wiedzą kim są, czego chcą i dokąd zmierzają. Czują się osamotnieni, doświadczają pustki, braku satysfakcji z życia i braku sensu. Te problemy pogłębiają się w związku z tym, że coraz więcej czasu spędza się w rzeczywistości wirtualnej, gdzie stosunki z ludźmi są powierzchowne, często przypadkowe, bezwstydne, ulotne. Internet, jak pisał Zygmunt Bauman, ma być lekiem na samotność, ale staje się jej przyczyną.  Współcześnie więc pomocy psychoterapeutycznej najczęściej szukają osoby z zaburzeniami charakteru i z zaburzeniami nastroju. Podłoże tych zaburzeń można rozumieć jako relacyjne. Współczesna psychopatologia manifestuje się zatem głównie zaburzonymi relacjami z innymi ludźmi. W związku z tym dzisiejsza psychoterapia jest głównie terapią relacji.”

~Jerzy Dmuchowski

Fragment wystąpienia na XVIII KONFERENCJI TRZECH SEKCJI PSYCHOTERAPII “Psychoterapia wobec wyzwań zmieniającego się świata” – październik 2023

Każdy człowiek, przez całe swoje życie, potrzebuje obecności drugiego, który będzie dostępny, godny zaufania, przewidywalny, który będzie „bezpieczną przystanią” w chwilach zagrożenia i „bezpieczną bazą” umożliwiającą eksplorację i naukę.
Każdy z nas potrzebuje tworzyć relacje wzajemnej wymiany, satysfakcjonującej dla obu stron.

~John Bowlby

Nasz zespół

Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Dane kontaktowe pojawią się po kliknięciu na nazwisko wybranego terapeuty.

 

Beata Kolasińska 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, par i rodzin, konsultację wspierające i interwencyjne dla rodziców. Jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii oraz w Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Tomasz Lech

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, a także psychoterapię par.  Jestem w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz 2-letnim Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Marcin Nawrocki

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, psychotraumatologiem interwencyjnym i seksuologiem. Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, terapię par oraz okołoporodową pomoc psychoterapeutyczną dla osób przeżywających emocjonalne trudności związane z rodzicielstwem.

Robert Czyżewski 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Karolina Zdroik

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem, a także osobą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Uczestniczę również w szkoleniu I stopnia Psychotraumatologii Praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia grupowa

Konsultacje psychologiczne

Seksuologia

Aktualności

 

Jak wskazuje nazwa naszego miejsca, doceniamy wagę relacji w ludzkim życiu. I dlatego proponujemy udział w grupie psychoterapeutycznej, adresowanej do osób, dla których ich tworzenie i utrzymywanie obarczone jest szczególnym trudem, lękiem czy niepewnością.

Cotygodniowe sesje terapeutyczne w gronie osób z podobnym problemem, w atmosferze otwartości i akceptacji, dają szansę na poznanie i zmianę własnych wzorców budowania więzi społecznych.

Praca w grupie to możliwość spojrzenia na siebie oczami innych, poznania uczuć i myśli, które wzbudza się w kontaktach międzyludzkich, wymiany informacji i spostrzeżeń. To wzajemne towarzyszenie sobie i motywowanie w przebudowie swoich przekonań i zachowań. To branie i dawanie wsparcia. To ćwiczenie tworzenia relacji” tu i teraz” z uczestnikami grupy.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Zgłoszenia – w trybie ciągłym – przesyłać można na adres: relacje@relacje.net.pl