Relacje

przestrzeń psychoterapii

Relacje to miejsce oferujące psychoterapię psychodynamiczną, która może przynieść ulgę w cierpieniu psychicznym oraz sprzyja zmianie sposobu funkcjonowania osoby cierpiącej między innymi przez poprawę relacji z innymi i lepsze rozumienie siebie.

Wierzymy, że dobrze prowadzona psychoterapia ma swoje oparcie w rzetelnym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym. Fundamentalne znaczenie dla nas ma relacja terapeutyczna z osobą, która doświadcza trudności i zgłasza się do nas w poszukiwaniu pomocy. Relacja ta oparta jest na poszanowaniu jej indywidualnych i niepowtarzalnych cech osobowości, jej kulturowego i społecznego funkcjonowania oraz jej tożsamości etnicznej, genderowej czy seksualnej.

Pomagamy osobom doświadczającym różnorodnych kryzysów, w tym związanych z przynależnością do wszelkich mniejszości (etnicznych, kulturowych, tożsamościowych, seksualnych), których udziałem jest wykluczenie i stres z tym związany.

Pracę naszego  ośrodka regularnie superwizują certyfikowani superwizorzy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, dążymy więc do odkrycia nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża zachowań i problemów – w tym relacyjnych – osoby w terapii. Życie psychiczne widzimy jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, swego rodzaju pejzaż, w którym między innymi to, co nieświadome wpływa na świadome, kształtując myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie. Naszą pracę opieramy przede wszystkim na koncepcji psychodynamicznej, a także na innych podejściach, których skuteczność potwierdzona jest naukowo.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedza konsultacja, podczas której przedstawiamy wstępne rozumienie problemu i związane z tym rekomendacje oraz uzgadniamy cele wspólnej pracy.

“Współczesność cechuje się ogromnym tempem zmian technologicznych, za którymi postępują zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego i indywidualnego. Ludziom brakuje stabilności i przewidywalności, co powoduje osłabienie poczucia tożsamości. Mają bardzo duże możliwości realizowania swoich pragnień i aspiracji i bardzo duże możliwości wyboru, co sprzyja podwyższonemu poziomowi niepokoju. Nie ma sensu żyć dla niepewnej przyszłości. Dominuje nastawienie na szybką gratyfikację raczej niż na tłumienie impulsów i odkładanie działań na później. Intymne związki są nietrwałe, gdy nawarstwiają się konflikty, raczej zmienia się partnerkę czy partnera niż pracuje nad konfliktem. Autorytety i kodeksy wyznaczające zasady zachowania są coraz słabsze. Istnieje duża swoboda różnorodnych zachowań, wolno prawie wszystko. Podstawową trudność współczesnych ludzi stanowi nawiązywanie i utrzymywanie związków intymnych: miłosnych i przyjacielskich. Współcześni pacjenci nie zawsze wiedzą kim są, czego chcą i dokąd zmierzają. Czują się osamotnieni, doświadczają pustki, braku satysfakcji z życia i braku sensu. Te problemy pogłębiają się w związku z tym, że coraz więcej czasu spędza się w rzeczywistości wirtualnej, gdzie stosunki z ludźmi są powierzchowne, często przypadkowe, bezwstydne, ulotne. Internet, jak pisał Zygmunt Bauman, ma być lekiem na samotność, ale staje się jej przyczyną.  Współcześnie więc pomocy psychoterapeutycznej najczęściej szukają osoby z zaburzeniami charakteru i z zaburzeniami nastroju. Podłoże tych zaburzeń można rozumieć jako relacyjne. Współczesna psychopatologia manifestuje się zatem głównie zaburzonymi relacjami z innymi ludźmi. W związku z tym dzisiejsza psychoterapia jest głównie terapią relacji.”

~Jerzy Dmuchowski

Fragment wystąpienia na XVIII KONFERENCJI TRZECH SEKCJI PSYCHOTERAPII “Psychoterapia wobec wyzwań zmieniającego się świata” – październik 2023

Każdy człowiek, przez całe swoje życie, potrzebuje obecności drugiego, który będzie dostępny, godny zaufania, przewidywalny, który będzie „bezpieczną przystanią” w chwilach zagrożenia i „bezpieczną bazą” umożliwiającą eksplorację i naukę.
Każdy z nas potrzebuje tworzyć relacje wzajemnej wymiany, satysfakcjonującej dla obu stron.

~John Bowlby

Nasz zespół

Prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Dane kontaktowe pojawią się po kliknięciu na nazwisko wybranego terapeuty.

 

Beata Kolasińska 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, par i rodzin, konsultację wspierające i interwencyjne dla rodziców. Jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii oraz w Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Tomasz Lech

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, a także psychoterapię par.  Jestem w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii oraz 2-letnim Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Marcin Nawrocki

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, psychotraumatologiem interwencyjnym i seksuologiem. Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych, terapię par oraz okołoporodową pomoc psychoterapeutyczną dla osób przeżywających emocjonalne trudności związane z rodzicielstwem.

Robert Czyżewski 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia grupowa

Konsultacje psychologiczne

Seksuologia

Aktualności

 

Jak wskazuje nazwa naszego miejsca, doceniamy wagę relacji w ludzkim życiu. I dlatego proponujemy udział w grupie psychoterapeutycznej, adresowanej do osób, dla których ich tworzenie i utrzymywanie obarczone jest szczególnym trudem, lękiem czy niepewnością.

Cotygodniowe sesje terapeutyczne w gronie osób z podobnym problemem, w atmosferze otwartości i akceptacji, dają szansę na poznanie i zmianę własnych wzorców budowania więzi społecznych.

Praca w grupie to możliwość spojrzenia na siebie oczami innych, poznania uczuć i myśli, które wzbudza się w kontaktach międzyludzkich, wymiany informacji i spostrzeżeń. To wzajemne towarzyszenie sobie i motywowanie w przebudowie swoich przekonań i zachowań. To branie i dawanie wsparcia. To ćwiczenie tworzenia relacji” tu i teraz” z uczestnikami grupy.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z osobami prowadzącymi. Celem takiego spotkania jest wspólne ustalenie, czy ta forma terapii będzie dla Ciebie najlepsza.

Zgłoszenia – w trybie ciągłym – przesyłać można na adres: relacje@relacje.net.pl